Какво стана със знаковите дела от последните десет години

Капитал проследи развитието на 69 знакови дела от последните 10 години. Тези казуси са били наблюдавани от Европейската комисия, Висшия съдебен съвет или са определени като значими от ръководството на Софийски градски съд. От тях...

са все още висящи,

са приключили с осъдителна присъда, a

- с оправдателна.


Ето колко време е продължило и как е приключило всяко от тях. Ако минете с мишка върху всяко дело, може да видите повече информация за него.

Този текст е създаден по проект "Информирани и толерантни" с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на този текст се носи от фондация “Капитал” и “Икономедиа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

По графиката работиха Мария Манолова, Алек Андреев, Росен Босев и Александър Терзиев.